ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งนักเรียนที่ต้องการ "แก้ไข" การลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ปรับปรุงเมื่อ 28 ต.ค. 2557

ให้นักเรียนที่ต้องการแก้ไขรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ไปเขียนใบขออนุญาตถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

ที่ห้องทะเบียน-วัดผลว่าจะถอนวิชาเรียนอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้เลือกลงทะเบียนวิชาเรียนออนไลน์ใหม่

 

หมายเหตุ

   - ยื่นเอกสารได้ถึงวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เท่านั้น

 

ข่าวอืนๆ