เสียงตามสาย

นักเรียน และผู้ปกครองสามารถใช้งานระบบได้แล้ว

ปรับปรุงเมื่อ 06 มิ.ย. 2555

นักเรียน และผู้ปกครองสามารถใช้งานระบบดูแลนักเรียน (Istudent) ได้แล้ว เพื่อตรวจสอบข้อมูลดังนี้
1. เวลามาเรียน
2. ข้อมูลประวัติส่วนตัว (สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ข้อมูลอาจไม่สมบูรณ์อยู่ในระหว่างตรวจสอบ)
3. ผลการเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา
 

อื่นๆ