สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1คอมพิวเตอร์ธุรกิจ000
รวม:000